Uppvärmning

Dunderon Optimizer styr, monitorerar, analyserar och optimerar samtliga delar av radiatorsystemet för att uppnå maximal verkningsgrad.
Vi har gjort Dunderon Optimizer självlärande genom Dunderons AI-reglering och Machine Learning. Detta gör att Dunderon Optimizer, direkt efter installation, lär sig en byggnads individuella förutsättningar och som i Dunderon Cockpit går att analysera för att hitta verkniningsgradsförbättringar för den specifika byggnaden.

Vi vet att ingen byggnad är den andra lik.


Energisystem i fastigheter – radiatorsystem

Radiatorsystemet i en byggnad har som uppgift att överföra tillförd energi till det utrymme där radiatorn är placerad. Radiatorn får sin energi från det varmvatten som cirkulerar i radiatorkretsen.  Energimängden som tillförs en radiator är en funktion av flöde och temperatur. Radiatorn har en maxeffekt som den kan tillföra rummet som beror av storlek och utformning. När man nått den dimensionerande effekten spelar det inte någon roll hur mycket flöde eller temperatur man tillför, rummet blir inte varmare. Kräver rummet mer effekt måste radiatorn bytas till en större storlek eller en annan design som kan avge mer effekt.

 

I många gamla byggnader finns radiatorer som är designade för höga framledningstemperaturer, vilket inte är bra om man vill nå hög systemverkningsgrad i ett energisystem anslutet till ett fjärrvärmenät. För att kunna hålla jämn inomhustemperatur måste radiatorsystemet kunna öka och minska tillförd effekt med korta omställningstider. Om radiatorerna inte kan fås att reglera tillförd energi upp och ned med korta omställningstider kan inte en jämn inomhustemperatur uppnås, vilket leder till onödig energianvändning och dålig systemverkningsgrad.

 

Att endast variera framledningstemperaturen har varit det vanligaste sättet att reglera tillförd energi. Det är dock ett mycket långsamt sätt att ändra energitillförseln, vilket ger mycket dålig reglerverkan, i jämförelse med automatiserad flödesreglering.

 

I analogi med bränsleinsprutningssystemet i moderna bil där mängden bränsle varierar med några mikrosekunders intervaller beroende på behovet måste tillförd energi i ett radiatorsystem kunna regleras momentant. Enda sättet att göra det är att ändra flödesmängden genom radiatorn och där med ändra avgiven effekt på radiatorn. Att reglera radiatoreffekten med flödet är en mycket snabbare process än att ändra temperaturen på tillfört vatten.

 

Hög systemverkningsgrad nås genom att inte tillföra mer energi än det krävs för att bibehålla den önskade inomhustemperaturen och mätningen av behovet ska ske i det utrymme som energin tillförs, dvs. i lägenheterna. Om radiatorsystemet styrs via en DUC och en utomhustemperatursensor kommer det systemet aldrig att kunna reagera på om temperaturen är rätt i det utrymme som radiatorn sitter i och verkningsgraden blir därför kraftigt försämrad.

 

Vid studier har det visat sig att lägenheter och byggnader som har radiatorer med termostater uppvisar högsta systemverkningsgrad, där kan lägsta varians mellan lägenheter uppnås.