Hur funkar det?

 

Hur mycket energi kan jag spara?

Det beror naturligtvis på hur förutsättningarna ser ut. Normalt ligger besparingen på energi för uppvärming på ca 20-30%. Ytterligare besparingar kan göras när DyCon Optimizer används för VV- och VVC-optimering.

 

Finns det några andra fördelar än enbart energibesparingen?

DyCon har bland annat en inbyggd lösning för larmhantering som uppskattas av våra användare. Detta gör att bovärdar mm snabbt kan få information om något är fel i en fastighet. Till larmsystemet finns även en funktion som gör att felhanteringensprocessen kan dokumenteras och följas upp.

 

Vad händer om vi gör andra energieffektiviseringsåtgärder på vår fastighet?

DyCon är ett självlärande och helautomatiskt system. Det innebär att om ni gör åtgärder som minskar på energibehovet så anpassar sig DyCon automatiskt efter detta. Inget behov av nya injusteringar av värmesystemet alltså! Ni som fastighetsägare får dessutom del av hela besparingen då kostnaden för DyCon är fast och inte beroende av energibesparingen.

 

VI HAR ETT LÅGENERGIHUS, FUNGERAR DYCON OPTIMIZER OCH VAD LEVERERAR DET I SÅ FALL?

I ett lågenergihus har man framförallt arbetat med att få klimatskalet så bra som möjligt. Det medför att gratisenergin som finns står för en procentuellt större andel av den energi som åtgår för att fastigheten skall ha rätt inomhustemperatur. Problemet som ofta uppstår med lågenergihus är att traditionell reglering av framledningskurva inte fungera något bra, man får stora variationer i inomhusklimatet. DyCon Optimizer tar bort detta problem och man får ett fungerande inomhusklimat och kan utnyttja lågenergihusets alla fördelar.

 

HUR KAN NI SÄNKA ENERGIBEHOVET SÅ MYCKET - ÄR DET BARA GRATISENERGI FRÅN T.EX. SOLINSTRÅLNING?

DyCon Optimizer gör så mycket mer än bara ta vara på all gratisenergi. Det absolut viktigaste är att en mycket jämn och stabil inomhustemperatur uppnås, typiskt några få tiondelar från begärd inomhustemperatur uppnås. Genom detta så sker ingen ”över” värmning av fastigheten och man sparar mycket energi. Vidare har man alltid ett optimalt injusterat system då DyCon Optimizer justerar sig var femte minut. 

 

HUR FUNGERAR DYCON OPTIMIZER PÅ SOMMAREN?

På sommaren när utomhustemperaturen är hög, stänger DyCon automatisk shuntventilen och cirkulationspumpen. Detta innebär att vi med säkerhet vet att ingen onödig energi används. För att säkerställa cirkulationspumpens funktion "motioneras" cirkulationspumpen med jämna mellanrum under korta perioder. Att DyCon stänger av cirkulationspumpen är inte specifikt för sommaren utan är en helt behovsstyrd funktion. Om utomhustemperaturen är över balanstemperaturen och samtidigt inomhustemperaturen är över börvärdet stängs pumpen av. Även om det är under vår eller höstmånaderna. Detta bidrar ytterligare till energibesparingen.

 

MEN OM NI SÄNKER ENERGIANVÄNDNINGEN, BLIR DET INTE KALLARE INOMHUS DÅ?

Tvärtom! Genom att vi hela tiden reagerar på den verkliga inomhustemperaturen, kan vi dels ta tillvara all den gratisenergi som tillförs fastigheten i form av solinstrålning och livet i fastigheten. Det gör att vi dels kan minska på andelen inköpt energi och samtidigt hålla en mycket jämnare inomhustemperatur än tidigare. Mätningar visar att där det inomhustemperaturen tidigare kunnat variera med mellan +-1 grad, kan vi nu hålla en inomhustemperatur med variationen +-0,15 grader. DyCon Optimizer säkerställer att det alltid är ett bra inomhusklimat till skillnad till andra system som bara ”stryper” effekten till fastigheten. En mycket klar förbättring!

 

Hur upplever hyresgästerna klimatet i lägenheterna?

All energibesparing handlar om att minska tillförd energi till en fastighet. Hitintills har det utan undantag försämrat inomhusklimatet för hyresgästerna genom stora variationer i temperatur eller i för låga inomhustemperaturer. Med DyCon Optimizer säkerställer man att hyresgästerna har tillgång till ett jämt och stabilt inomhusklimat i alla lägen vilket hyresgästerna uppskattar samtidigt som signifikanta energibesparingar kan uppnås.

 

Hur kan jag se hur min fastighet mår?

Vårt webgränssnitt nås via valfri webläsare, ex laptop, tablet eller smartphone. I denna kan ni välja att se alla era anslutna fastigheter. Om det är någon specifik fastighet ni vill kontrollera väljer ni helt enkelt denna och får en detaljvy över den. Vi har fokuserat på att göra användargränsnittet så enkelt och användarvänligt som möjligt.

 

Hur fungerar Dycon Optimizer med varmvatten reglering?

DyCon Optimizer har funktion för att reglera varmvattenproduktionen. DyCon Optimizer har en mycket snabb och exakt reglering av varmvattnet vilket ger mycket små variationer i varmvattentemperaturen.

 

Hur kan Dycon Optimizer minska mina problem med ojämn fördelning av värme mellan lägenheterna i min fastighet?

DyCon Optimizer använder sig av variabla flöden i radiatorkretsen. Det gör att det bästa i ett lågflödessystem och det bästa i ett högflödes system kombineras till en mycket jämn effektdistribution mellan de olika lägenheterna i fastigheten. Avvikelser under en grad mellan lägenheterna har noterats.  

 

Varför är det så viktigt med en stabil inomhustemperatur?

Vi människor har svårt att uppfatta om det är 20.5 , 21.0 eller 21.5 grader däremot känner vi direkt om det blir en grad kallare på kort tid. Det är förändringen i temperaturen vi är känsliga för. Därför är det mycket viktigt att vi har en stabil inomhustemperatur för att vi skall uppleva ett bra inomhusklimat.

 

VAD HÄNDER OM MAN STÄNGER AV EN DYCON OPTIMIZER?

Det som händer när en DyCon Optimizer blir avstängd är att värmesystemet övergår till att vara som innan DyCon Optimizer blev installerad. DyCon Optimizer är ett tillägg för värmesystem, inte något som helt och hållet ersätter utrustning i ursprungsläget, vilket gör att det går att stänga av utan att värmesystemet blir obrukbart.

 

Vi har installerat system från en konkurrent, måste vi ta bort det?

Nej, i det flesta fallen kan konkurrenters system köras parallellt med DyCon Optimizer. Dock kommer ett konkurrerande system inte tillföra någon extra besparing eller bättre inomhusklimat.