Hetvattenslinga


ENERGISYSTEM I FASTIGHETER - HETVATTENSLINGA

Det är mycket vanligt att en fjärrvärmeanläggning har fått ersätta en gammal oljeeldad panncentral för flera byggnader. Det var en enkel och relativt billig installation att göra så. Dock är denna lösning inte särskilt bra för att erhålla hög verkningsgrad på sitt energisystem. Vattentemperaturen måste hållas så hög att det fungerar att producera varmvatten/VVC i varje byggnad vilket resulterar att det är svårt att komma ned i effektiva returtemperaturer.

 

Vanligen är radiatorsystemen för varje byggnad shuntade med hetvattenslingan och sedan finns det en sparat värmeväxlare i varje byggnad för varmvattenproduktion.

 

För att nå en hög verkningsgrad i ett system med en hetvattenslinga måste hetvattenslingans energi/effekt distribution hela tiden följa summan av hur mycket varje byggnad förbrukar för uppvärmning och varmvatten/VVC produktion.

 

Högsta verkningsgraden erhålls om hetvattenslingan byggs om så att varje byggnad får en egen koppling till fjärrvärmenätet, dock blir kostnaden för en sådan ombyggnad ofta så stor att det inte är försvarbart att genomföra. Då kan man komma långt med att införa en styrning av hetvattenslingan som beräknar i varje stund behovet av energi i hetvattenslingan utifrån de byggnaders behov som är anslutna till hetvattenslingan.