Dunderon Continuous Improvement Method


Dunderon CIM är Dunderons fyrstegsmetod för att kontinuerligt förbättra verkningsgraden i en fastighets energisystem och samtidigt uppnå bästa möjliga inomhusklimat.

Dunderon CIM består av fyra steg:

  • Installation
  • Analys
  • Förbättringar
  • Drift

Skärmavbild 2018-04-09 kl. 23.36.05.png

1 Installation

När arbete med Dunderon CIM initieras installeras Dunderons styrsystem Dunderon Optimizer i fastigheten, vilket tar över driften av växlare och shuntventiler/don samt radiatorpump. Dunderon Optimizer kopplar sedan upp sig mot Dunderons molnbaserade plattform Dunderon Cockpit. Analys av energisystemet samt all optimeringsberäkning sker i Dunderon Cockpit.


2 Analys

Dunderon Optimizer mäter fastighetens energisystems alla delar, komponenter, energisamband och processer. Detta för att kunna identifiera verkningsgradshöjande förändringar.

 

Analysområden

En fastighets energisystemsverkningsgrad är beroende av att varje komponent är rätt dimensionerad och att den används i sitt tänkta operativa område. När dessa kriterier är uppfyllda kommer en hög systemverkningsgrad att kunna erhållas, vilket leder till sänkta energikostnader.

För att analysera att energisystemet opererar i hög verkningsgrad behöver man mäta alla ingående komponenter i drift. Det räcker dock inte att mäta ingående komponenter, man måste även mäta alla samband som finns mellan processerna där komponenterna ingår.

En förutsättning för att kunna göra relevant analys av processerna är att man har tillgång till stora datamängder över längre tidsperioder.

Vid varje förändring och uppgradering i energisystemet görs en ny analys på verkningsgraden för att säkerställa att bästa verkningsgrad och lägsta energiförbrukning nåtts.

För att uppnå hög verkningsgrad i ett energisystem måste värmeväxlare vara rätt dimensionerade. Det är mycket vanligt att deom dimensionerande parametrarna har förändrats efter det att den ursprungliga installationen gjordes. Genom att analysera växlare och ventiler i realtid får man fram driftskaraktärer på växlare och ventiler. Det är information som inte kan fås på något annat sätt. Det finns även ett samband mellan ventil och växlarens funktion och driftskaraktär som är viktig att ta hänsyn till.

Att kunna mäta verkningsgrad i realtid är en förutsättning för att hög verkningsgrad i ett energisystem skall kunna bibehållas.

I fastigheter som har fått en oljeeldning utbytt mot en fjärrvärme är det mycket vanligt att växlare och ventiler är feldimensionerade för den gamla anläggningen, vilket leder till dålig verkningsgrad och höga energikostnader. Många exempel visar att förbättringar på 20-40% bättre verkningsgrad kan nås.


3 Förbättringar

När analyserna visar att det finns komponenter eller utrustning som har dålig funktion eller verkningsgrad så genomför man åtgärder för att rätta till problem. När förbättringen är genomförd analyseras resultatet så att önskad funktion erhållits.


4 Drift

Under alla steg i CIM så körs anläggningen i drift. När man genomför de verkningsgradsförbättringar som analysen har identifierat övergår anläggningen i driftstatus. Fokus för driftpersonalen är nu att hålla energisystemet i samma höga verkningsgrad som uppnåtts efter avslutat förbättringssteg. Dunderon Cockpit övervakning med larmfunktion  tar bort mycket tidsödande arbete för driftspersonalen att hålla energisystemet på hög systemverkningsgrad och lägsta energiförbrukning.