Dunderon Analyzer


Dunderon Analyzer är en del av Dunderon Cockpit och möjliggör en fullständig kartläggning och analys från historiska mätdata.

 

Dunderon Analyzer

Vi loggar stora mängder data från de fastigheter som har Dunderon Optimizer installerat.

Var femte minut skickas data från Dunderon Optimizer om en fastighet upp till vår molntjänst, Dunderon Cockpit, och under vissa perioder så ofta som var femte sekund. Dunderon Analyzer använder denna stora datamängd för att göra omfattande och djupa analyser av fastigheten.

 

Effekt och energiprofil av en fastighet

Dunderon Analyzer lagrar information om hur mycket av den köpta energin som används för uppvärmning, varmvatten (VV) och varmvattencirkulation (VVC). När den köpta energin är uppdelad så att den del av den köpta energin som används för uppvärmning finns tillgänglig kan Dunderon Analyzer genomföra en effektprofil av fastigheten. Det är en information som är mycket viktig för alla beslut om förbättringar och uppföljning av förbättringar i fastighetens klimatskal. En mycket rättvisande bild om hur mycket energi en fastighet använder för uppvärmning erhålles, vilket är grunden för allt  arbete med att underhålla och förbättra en fastighet. Förutom effektprofilen erhålls fastighetens balanstemperatur. Fastighetens balanstemperatur är den utomhustemperatur som indikerar när fastigheten inte behöver någon tillförd energi för att behålla rätt inomhustemperatur.

 

Temperatur och effektspridning mellan lägenheter

Med Dunderon Analyzer kan man genomföra analyser av temperaturspridningar mellan lägenheter. En viss variation skall det finnas då lägenhetsinnehavarna bör kunna välja ”sin” egen innetemperatur genom att justera radiatorernas termostater. Det kan finnas problem med radiatorkretsarna som visar sig som avvikelser i innetemperaturerna i lägenheterna. Vidare kan skillnader i innetemperaturerna bero på att fastighetens klimatskal är skadat eller dåligt. Får man indikation på att en eller flera lägenheter är kallare än andra så finns det anledning att t.ex undersöka klimatskalet med en värmekamera.
 

Analys av ventiler och don

Ett stort problem med värmeanläggningar och varmvattenproduktion är att ventiler och don ofta har fel storlek. Det leder till dålig reglering och onödiga förluster genom ökad användning av köpt energi. Dunderon Analyzer analyserar hur ventilerna arbetar i realtid, vilket ger information om ventilerna är för små eller för stora. Framför allt är det viktigt när man reglerar varmvattenproduktionen att rätt ventilstorlek används. Mycket energi kan sparas om rätt storlek på ventil och don används. Det är dock svårt att få data och information om detta utan Dunderon Analyzer.

 

Uppföljning av lastbalansering

När man använder lastbalansering i Dunderon Optimizer är det intressant att analysera hur mycket energi går det åt i varmvattencirkulationen (VVC). Denna analys ger information om på vilken nivå man optimalt ska lastbalansera mellan uppvärmning av fastigheten och varmvattenproduktion. Här finns det mycket att spara då det går att minska kostnaderna för den köpta energin genom att anpassa  sin förbrukningsprofil så att onödiga avgifter till energileverantören minskas.

 

Uppföljning av varmvattenproduktionen

Med uppföljning av varmvattenproduktionen erhålls en dokumentation och kontroll på att varmvattnet håller temperaturer som är nödvändiga för att undvika tillväxt av legionella bakterier.