Allmänt

 

Finns det några lösningar motsvarande DyCon Optimizer på marknaden?

Nej, Dunderon är ensamma på marknaden med självlärande och automatiserad flödesstyrning. Däremot finns det andra leverantörer som hävdar att dom utnyttjar byggnadens inlagrade energi genom olika typer av algoritmer. Problemet är att dessa använder sig av traditionell styrteknik där man mäter utomhustemperaturen för att ställa in framledningstemperaturen i radiatorkretsen. En del använder sig av väderprognoser för att "lura" systemet genom att modifiera utomhussensorns temperatur. DyCon använder sig inte av utomhustemperaturen för att reglera inomhustemperaturen utan endast genom att reaktivt lyssna på vad fastigheten behöver för effekt för att hålla ett stabilt och bra inomhusklimat.

 

Hur kan jag minska kostnaden för varje kWh jag köper med Dycon Optimizer?

Det är inte bara antalet köpta kWh som minskar med DyCon Optimizer. Vanligt är att energileverantören har en sk. effekttaxa som är en sorts grundavgift för ett abonnemang. Vanligen beräknas den som summan av förbrukningen i perioden Nov-April över två år delat med 12. Då får man fram en förbrukning i kWh som sedan debiteras med ett pris per kWh. Denna kvot kallas för effektavgift som debiteras varje månad. Genom att DyCon Optimizer sparar stora energimängder under denna period kommer effektavgiften att sjunka så mycket att det i många fall betalar hela avgiften för DyCon Optimizer.

 

Vad vinner man på att ha DyCon effektbalansering?

Med DyCon Optimizer effektbalansering kan flera vinster göras. Genom att maxeffekten som man använder minskas så kan man göra besparingar om man har en taxa där man ”straffas” med högre taxa om man har höga momentana uttag. Vidare sjunker returtemperaturen till fjärrvärmeverket vilket i sig kan leda till minskade extrakostnader om det finns ”straff” avgifter för höga returtemperaturer.

 

Hur mycket kostar DyCon?

Det är en fråga som är lika svår att svara på som frågan på hur mycket en bil kostar! Det beror helt och hållet på hur er fastighet ser ut. Dunderon säljer DyCon som en tjänst. Det gör att investeringsbehovet är noll och att ert driftsnetto ökar samma dag som ni börjar använda DyCon.

 

Hur kan vi bättre utnyttja vår organisation?

DyCon Optimizer är självlärande och behöver inte justeras. Fastighetsskötarna kan använda den tid som traditionellt används för intrimning och justeringar till förebyggande arbete och kundkontakt istället. Våra kunder upplever att det blivit markant mindre klagomål på inomhusklimatet.

 

Hur får vi maximal nytta av nya energibesparingsåtgärder?

När man genomför investeringar i t.ex. förbättrat klimatskal så som fönsterbyten, tilläggsisolering eller förändringar i ventilationen får man inte ut hela potentialen av detta då det krävs en omfattande och dyr injustering av värmesystemet. Med DyCon Optimizer försvinner behovet av att göra en ny injustering då detta sker automatiskt. Man får ut hela potentialen av förbättrande åtgärder till ett mycket lägre pris.

 

Hur kan jag spara energi genom ett stabilt inomhusklimat?

Genom att inomhustemperaturen är så stabil med DyCon Optimizer kan man undvika den övervärmning som traditionella regler system undantagslöst skapar. Övervärmning kostar stora pengar alldeles i onödan.

 

Hur vet jag att DyCon är enkelt att använda?

Många traditionella reglersystem har komplexa SCADA system som fungerar som gränssnitt mot systemet. SCADA systemen är ofta komplexa och oöverskådliga vilket leder till lång inlärningstid och många onödiga timmar bakom en dator. DyCon Optimizer kan och skall skötas i det dagliga via en mobiltelefon. Fastighetsskötarna behöver inte något mer avancerat för att kunna sköta DyCon. Vid personalbyten minskar behovet av utbildning i hur man använder systemet, tid kan läggas på sånt som skapar värden.